برخیز از این خواب گران ای مهجور

جز فیض وجود او نباشد هرگز

برخیز از این خواب گران ای مهجور

جز فیض وجود او نباشد هرگز

از فرزندان فاطمه و علی هستم
اما
شرمنده و سر افکنده !

دعا کنید برای این بنده عاصی ....